Wieści z gminy

Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu "Lokalna pracownia aktywności w Małdytach"

"Gumisiowy Zjazd Dorosłych i Niedorosłych" - piknik integracyjny w ramach realizacji projektu "Lokalna Pracownia Aktywności w Małdytach"
          Dnia 17.07.2010 w Gumniskach Wielkich odbyło się spotkanie integracyjne uczestników projektu "Lokalnej Pracowni Aktywności w Małdytach" i nie tylko , ponieważ na to spotkanie zaprosiliśmy również mieszkańców tej wsi. Spotkanie to wypracowane zostało podczas zajęć pod nazwą "Planowanie działań na rzecz lokalnej społeczności". Uczestnicy  LPA wybrali tą miejscowość, ponieważ jak stwierdzili, jest to miejscowość po byłym PGR, w której nie ma świetlicy, brakuje również działań skierowanych do mieszkańców, w szczególności do dzieci i młodzieży, które podczas wakacji nie maja żadnego zajęcia w związku z tym "błąkają się z kąta w kąt". To spotkanie dało okazje do  aktywnego zagospodarowania czasu wolnego  oraz urozmaiciło  monotonne życie na wsi, przyczyniło się również do zwiększenia integracji zarówno mieszkańców, jak i uczestników LPA. Podczas spotkania zorganizowane zostały gry  i konkursy, które były okazja do świetnej zabawy. Mieszkańcy wsi wspólnie przygotowali plac do zorganizowania pikniku, poczęstunek, grilla oraz wieczorne ognisko. Zorganizowanie pikniku integracyjnego zainspirowało mieszkańców do podejmowania kolejnych takich działań, co przyczyni się również do zwiększenia ich aktywności społecznej. Bardzo ważnym elementem było również pozyskanie partnera, jakim była Rada Sołecka w Gumniskach wielkich, która również aktywnie włączyła się do realizacji zadnia. Projekt "Lokalnej Pracowni aktywności w Małdytach" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu

 

"SIKAWKI POSZŁY W RUCH" - zawody strażackie w Małdytach

Dnia 26 czerwca br., tym razem na stadionie sportowym w Małdytach w piękny  dzień odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Małdyty tj. OSP Małdyty, Wielki Dwór, Koszajny, Zajezierze, Szymonowo i Jarnołtowo. 

Strażacy zapewnili wiele sportowych emocji licznie zgromadzonej publiczności, która w słoneczny poranek zebrała się, by dopingować swoich faworytów. Rywalizacja między drużynami odbywała się na bardzo wysokim poziomie. Najlepszą jednak okazała się drużyna OSP Wielki Dwór, drugie miejsce zajęła drużyna z OSP Koszajny  zaś trzecie drużyna OSP Jarnołtowo. W rozgrywkach wzięły również udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Rozkład miejsc wyglądał następująco: pierwsze miejsce - egzekwo drużyna z jednostki OSP Małdyty oraz OSP Koszajny, drugie miejsce drużyna OSP Jarnołtowo, trzecie miejsce drużyna OSP z Wielkiego Dworu.

Dzielnym Strażakom , organizatorom oraz sędziom serdecznie dziękujemy za   emocje i miłą zabawę  w czasie zawodów. Grochówka jak zawsze była smakowita. 


LPA w Małdytach wznawia swoją działalność

Od majado października 2010roku Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa w partnerstwie z Gminą Małdyty i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Morągu Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Małdytachjuż po raz drugi realizują projekt „Lokalna Pracowania Aktywności w Małdytach", któryjest współfinansowany przez Unię Europejską i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Małdyty w tym 40 kobiet, oraz wyrównanie ich szans na rynku pracy poprzez prowadzenie Lokalnej Pracowni Aktywności w okresie 6 miesięcy. Celami szczegółowymi projektu jest: zwiększenie zaangażowania społecznego i integracji uczestników projektu z mieszkańcami Gminy Małdyty, zwiększenie wiedzy i kwalifikacji mieszkańców Gminy Małdyty oraz wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na terenach wiejskich. 
Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób zamieszkujących Gminę Małdyty (dzieci, młodzież, dorośli, osoby niepełnosprawne, osoby starsze itp.) . Ponadto odbiorcami projektu są wszystkie podmioty działające na rzecz beneficjentów m.in. Urząd Gminy, GOPS, parafia.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 - 15 / 10 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Małdytach

ZARZĄDZENIE Nr 0151 - 15 / 10
WÓJTA GMINY MAŁDYTY
z dnia 13 maja 2010 roku


w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach

Działając na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Zarządzam:

§ 1. Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach
§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia
§ 3.Ogłoszenie należy opublikować na stronie BIP Urzędu Gminy Małdyty i tablicy ogłoszeń.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Antoni Smolak

Przebudowa drogi gminnej

logo rpr 
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
 
W dniu 30 grudnia 2009 roku Gmina Małdyty podpisała z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Umowę o dofinansowanie projektu kluczowego "Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E 7)-Szymonówko"
 

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach, gmina Małdyty

prow logo 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
W dniu 22 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa, a Gminą Małdyty na dofinansowanie projektu "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach, gmina Małdyty".
Projekt realizowany jest w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  1. Nr umowy:  00021-6929-UM1400001/09
  2. Data złożenia wniosku:  22.06.2009
  3. Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej: 10
  4. Wartość ogólna projektu: 1 155 861,64 PLN
  5. Kwota dofinansowania:   698 555,00 PLN

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Obwieszczeniem z dnia 14 stycznia 2010 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, w dniu 06 stycznia 2010 roku została wydana decycja nr 01/10, o zezwoleniu na wykonanie inwestycji drogowej " Budowa drogi ekspresowej nr 7, na odcinku Kalsk (Pasłęk) - Miłomłyn" .

Szczegóły obwieszczenia i lokalizacji inwestycji w pliku pdf  (TUTAJ)

Zawiadomienie - Zaproszenie w sprawie konsultacji społecznych - spotkanie w dniu 27.01.2010

Informuje się, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 planowana jest do realizacji inwestycja pn.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 Małdyty - Morąg
od km około 26+441 do km 39+873 wraz ze zmianą trasy na terenie Morąga"

Inwestor: Województwo Warmińsko-Mazurskie ( Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b, tel.  (89) 526-19-00, faks  (89) 539-98-76 )

Projektant: Agador s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow, 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55, tel./ fax (52) 348-95-84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Planowana inwestycja obejmie rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w m. Małdyty w km 26+441 (bez tego skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 527 w km 39+873 w Morągu (z przebudową tego skrzyżowania dróg nr 519 i 527 - tj. ul. Kasprowicza, 3-go Maja, Dąbrowskiego). Planowany do rozbudowy odcinek drogi dotyczy gmin Małdyty, Morąg i miasta Morąg. Długość rozbudowywanego odcinka wyniesie 13,3km. Droga na tym odcinku przebiega przez miejscowości Wilamowo i Dobrocin do Morąga. Rozbudowa odcinka drogi wraz z występującymi na nim obiektami inżynierskimi usprawni ruch pojazdów i poprawi bezpieczeństwo w ruchu na drodze.

Dodatkowo w Morągu planowana jest budowa obwodnicy Starego Miasta o długości ok. 1,3km od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Wenecką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 527 (ul. Pomorska, Sienkiewicza, Wróblewskiego-bez przebudowy tego skrzyżowania).

Projektowany zakres zasadniczych prac budowlanych na DW519 obejmuje:

-        rozbudowę i budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi i wojewódzkimi;

-        wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni i podniesienie jej nośności;

-        budowę zatok autobusowych,

-        przebudowę istniejących zjazdów na drogi boczne gminne i leśne;

-        renowację rowów przydrożnych;

-        odwodnienie drogi poprzez proj. kanalizację deszczową i system rowów przydrożnych;

-        przebudowę istniejących przepustów;

-        remont i wzmocnienie nośności mostów;

-        wykonanie przepustów pod zjazdami;

-        przebudowę i budowę chodników w obszarach zabudowanych;

-        budowę miejskiej obwodnicy m. Morąga;

-        budowę stanowiska do kontroli pojazdów ciężarowych;
 
poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego

Dokumentacja rozbudowy odcinka drogi w zakresie Gminy Małdyty będzie do wglądu do dnia 26.01.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty, w pokoju  nr 7 oraz na stronie internetowej UG Małdyty: www.maldyty.pl i www.bip.maldyty.pl

ZAWIADOMIENIE - ZAPROSZENIE  W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Pracownia projektowa  Agador s.c. informuje i zaprasza Mieszkańców gminy Małdyty na spotkanie z projektantem, Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 519 Małdyty-Morąg w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy w.w. drogi.

Spotkanie z Mieszkańcami ma na celu przedstawienie i omówienie projektowanego rozwiązania rozbudowy drogi wraz z wariantami.
Spotkanie odbędzie się:

·         dnia 27 stycznia 2010 r. w godz. 15 - 18 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małdytach, ul. Kopernika 13b ( dla Mieszkańców gminy Małdyty-sołectwa: Małdyty, Wilamowo i Dobrocin )

inż. Krzysztof Żarkow ( Agador s.c.)

Informacja dla wystawców faktur

Informujemy, że od dnia 04 stycznia 2010 roku wszystkie faktury sprzedaży dla Urzędu Gminy w Małdytach muszą być wystawione na:

Gmina Małdyty
ul. Kopernika 10
14-330 Małdyty
NIP: 741-20-90-660

pozostałe informacje:
REGON: 510743249
podstawowy rachunek bankowy: 67 8843 0003 0020 0022 2000 0010

Strona 93 z 93

Imieniny

Dzisiaj jest: 27 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Iwony, Sabiny, Wincentego

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 15
Wczoraj 71
Tydzień 86
Miesiąc 1973
Wszystkich 161502