Wieści z gminy

STMiG-IMPREZY

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012

 

Nazwa miejscowości MAŁDYTY
Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina) GMINA
Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Starostwo OSTRÓDZKIE
Liczba mieszkańców 6 698
Adres strony internetowej z kalendarzem imprez (link) www.maldyty.pl
Imię i Nazwisko koordynatora samorządowego Danuta Olender-Lewandowska
Telefon komórkowy koordynatora 89/7586124
Adres e-mail koordynatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
Każde startujące miasto lub gmina ponosi koszty organizacji Turnieju na swoim terenie.
Przede wszystkim są to koszty wynajmu obiektów i sprzętu sportowego, biura, energii, telefonów i transportu, obsługi technicznej, instruktorskiej itp.
 
OŚWIADCZENIE
o planowanych przez samorząd terytorialny wydatkach, związanych z udziałem
w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2012
   
Nazwa miejscowości MAŁDYTY
Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina) GMINA
Planowane koszty (w złotych) 0,00
Słownie kwota zero złotych
Liczba zatrudnionych wolontariuszy 0
   
Imię i Nazwisko Prezydenta, Burmistrza, Wójta Antoni Smolak

 

Załączniki:
Pobierz plik (STMiG_wykaz_imprez.doc)STMiG wykaz imprez[ ]60 kB

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2012

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2012

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 9 maja 2012 roku

 

w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie i Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach

 Działając na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie i dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach 

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia

§ 3.Ogłoszenie należy opublikować na stronie BIP Urzędu Gminy Małdyty i tablicy ogłoszeń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Antoni Smolak

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2012

Uaktualniona Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie

Małdyty, dnia 05.04.2012 r.

INFORMACJA

 Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego : http://www.wrota.warmia.mazury.pl/ w zakładce POLITYKA SPOŁECZNA . w dziele DZIAŁANIA NA RZECZ RODZINY znajduje się uaktualniona Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim ( stan na dzień 31.12.2011  r.)

 S. Domańska

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na dotacje

Informacja

      Zgodnie z  art.15 ust 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) podaje do  wiadomości  kwoty dofinansowania jakie   otrzymały organizacje   w konkursie  na realizację zadań własnych gminy Małdyty  przez organizacje pozarządowe  w 2012r.

 Zadanie Nr 1     Podtrzymywanie  i upowszechnianie   tradycji  narodowej , pielęgnowanie polskości  oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i  kulturowej  osób  zagrożonych  wykluczeniem społecznym

 

Nazwa organizacji

Wartość dotacji 

Stowarzyszenie  na rzecz  rozwoju  kultury  w Gminie Małdyty  MAUDA 

 

2000

Stowarzyszenie  „Szkolniak"

 

 

2000

 

SUMA

4000

 

 

  Zadanie Nr 2       Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom   społecznym 

Nazwa organizacji

Wartość dotacji 

Uczniowski  Klub Sportowy  ALTIS  Małdyty

3500

Stowarzyszenie  na rzecz  rozwoju  kultury  w Gminie Małdyty  MAUDA 

 

2000

TPD Koło  Pomocy  Dzieciom  i Młodzieży  Specjalnej  Troski  Małdyty

 

4000

Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty(gimnazjada)

 

1000

Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty ( suatka)

500

Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty

( piłka)

500

GKS  „Czarni"   Małdyty 

 

3500

Stowarzyszenie  „Szkolniak"

 

1000

Razem

16000

 

Małdyty 02.04.2012r.                                                       

UWAGA RODZICE

Uprzejmie informujemy , że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową www.zlobki.mpips.gov.pl zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

UCHWAŁA Nr XIII / 128 /12

  UCHWAŁA Nr XIII / 128 /12

Rady Gminy Małdyty

z dnia 18 stycznia 2012 r.


w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 5c pkt. 1 w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze z dniem 31 sierpnia 2012 r.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Mirosława Rybska

Czytaj więcej: UCHWAŁA Nr XIII / 128 /12

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty

Wójt Gminy Małdyty ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu w 2012 roku.

I.Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Małdyty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w konkursie;

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r

IV. Powołanie członków komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Małdyty powoła 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spośród zgłoszonych przez nie kandydatów, wyłonionych droga losowania .

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy, Małdyty ul. Kopernika 10 , w terminie do dnia 29.02.2012 r. do godz. 15:00 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu) lub pocztą elektroniczną ( bez podpisu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj

Konkurs na wykonywanie zadań publicznych

 Zarządzenie Nr 0050.6.2012
 Wójta Gminy Małdyty
 z dnia  10  lutego 2012 r.

 w sprawie:     ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy  w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

     Na podstawie art. 13  ust. 1 i art. 15 ust 2a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr  XI/105/2011   Rady Gminy Małdyty    z dnia 30 listopada  2011roku w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy  Małdyty z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi    działalność  pożytku publicznego  na rok 2012.

§ 1


 Ogłasza się  otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Termin składania ofert upływa w ciągu 21 dni tj  5 marca  2012r. o godz. 16 00.

§ 3

1. Informację o ogłoszeniu  konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie: 
•    w Biuletynie Informacji Publicznej;
•    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty
•    na stronie internetowej  Urzędu Gminy Małdyty
 2. Treść informacji o konkursie stanowi załącznik nr 1  do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Dokument do pobrania tutaj

PYTASZ- NIE BŁĄDZISZ

Uprzejmie informujemy, że Ośrodki Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Województwie Warmińsko-Mazurskim udzielają bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich (www.wmson.eu ) ,(  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Projekt trwa od września 2011 roku do sierpnia 2015 roku.

1.Poradę może uzyskać każdy dorosły mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego
2.Porady prawne i obywatelskie świadczone sa m.in. w zakresie:
-prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i spadkowego,
- prawa pracy,
- prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej,
- praw konsumenckich,
- stosunków międzyludzkich i sąsiedzkich.
3.Kontakt z doradcami może odbywać się:
- osobiście , w siedzibie Ośrodka,
- telefonicznie lub
-e-mailowo za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej projektu- www.wmson.eu

Poniżej podajemy dane adresowe Ośrodków:

1)    ELBLĄG
ul. Bałuckiego 5 Ł

82-300 Elbląg
Tel./fax:55 6424249, Tel. 501274605
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_self">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2)    EŁK
ul. Małeckich 3, lok.8
19-300 Ełk
Tel./fax: 877321111, Tel: 501274611
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_self">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. OLSZTYN
Al. Marszałka J.Piłsudskiego 11/17 , lok.105
10-575 Olsztyn
Tel./fax: 89 5237782, Tel: 501274665
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowa stawka i terminy zwrotu podatku akcyzowego

Na posiedzeniu, w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 roku  producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego ( w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj:

  1. od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od.1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
  2. od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze będą wypłacane w następujących terminach:
- od 2 do 30 kwietnia 2012 r,, w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- od 1 do 31 października 2012 r., w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Pieniądze będą wypłacane gotówka w kasie Urzędu Gminy Małdyty albo przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Informację przygotowano na podstawie notki umieszczonej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju.

Sekretarz Gminy
Stanisława Domańska

Strona 83 z 89

Imieniny

Dzisiaj jest: 14 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 82
Wczoraj 78
Tydzień 82
Miesiąc 1207
Wszystkich 153114