Wieści z gminy

WÓJT GMINY MAŁDYTY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W GUMNISKACH MAŁYCH

   Wójt Gminy Małdyty na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j.   Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie   sposobu i trybu    przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz.   1490 ze zm. )

                                                          ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

   

    lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym nr 5 w Gumniskach Małych na działce  nr     113/14 o pow. 0,0106 ha. w obrębie Leśnica.

    Lokal o pow. 31,16m2 wymaga pełnej adaptacji do pełnienia funkcji mieszkalnej.  

      Dla nieruchomości w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzona jest KW Nr EL2O/00022710/0.   

    Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Cena wywoławcza wynosi 9.400,00 zł. . 

        Wysokość wadium wynosi 500,00 zł. .

    Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych      dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 100,00 zł.                                                            

 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

        Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2017 r.  o  godz. 1000 w Urzędzie Gminy  Małdyty, ul. Kopernika 10,     pokój nr 5.

    Wadium płatne gotówką w kasie Urzędu Gminy w Małdytach, ul. Kopernika 10 lub na rachunek Urzędu     Gminy nr 20 8843 0003 0020 0022 2000 0080, gdzie ma wpłynąć najpóźniej do dnia17.03.2017 r. włącznie.

    Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdują się na koncie Gminy Małdyty.

    Wadium nie wpłacone w terminie i formie podanej w ogłoszeniu, uniemożliwia udział w przetargu.

    Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

    Uczestnicy przetargu są ponadto zobowiązani do przedstawienia na żądanie komisji przetargowej aktualnego     dokumentu tożsamości i aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna.

    W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno     być wpłacone przez oboje współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że     zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego     współmałżonka  przed notariuszem lub Wójtem Gminy Małdyty.

    Cena nieruchomości ustalona w przetargu  pomniejszona o wpłacone  wadium podlega wpłacie przed  podpisaniem aktu.

    Nabywca który wygra przetarg a nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej traci wadium, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po  przetargu.

    Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

    Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

    Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

    Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małdytach, ul. Kopernika 10, pok. nr 5, tel. 089 7586124 wew. 38.   

    Niniejsze ogłoszenie podlega

    wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

    Urzędu Gminy i sołectwa Gumniska Małe

    w dniach  17.02 - 18.03.2017 r. 

   Sporządził Czesław Myc

ZAWIADOMIENIE NA XX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY MAŁDYTY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 LUTEGO 2017 ROKU O GODZ.10:00 W SALI POSIEDZEŃ W BUDYNKU URZĘDU GMINY MAŁDYTY

W załączeniu zawiadomienie.

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie o sesji.doc)zawiadomienie o sesji.doc[ ]48 kB

PAMIĘTAJ O OCHRONIE PSZCZÓŁ I INNYCH ZAPYLACZY !!!

W zalączeniu nformacja.

BADANIE WZROKU

BADANIE WZROKU

Załączniki:
Pobierz plik (certyfikat 2017.pdf)certyfikat 2017.pdf[ ]569 kB

KONKURS - PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR

W załączniu informacja

ŚWIATOWY TYDZIEŃ JASKRY

W załączeniu informacja.
Załączniki:
Pobierz plik (ŚWIATOWY TYDZIEŃ JASKRY.doc)ŚWIATOWY TYDZIEŃ JASKRY.doc[ ]28 kB

E-KOMPETENCJE BEZ BARIER

W załączeniu informacja.

CAŁKOWITY ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH

CAŁKOWITY ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

W załączeniu Rozporządzenie Nr 1  Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w  sprawie  zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINY MAŁDYTY

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINY MAŁDYTY

Strona 9 z 57

Imieniny

Dzisiaj jest: 17 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 79
Wczoraj 46
Tydzień 79
Miesiąc 1042
Wszystkich 64848