Wieści z gminy

Informacja w sprawie stawki i zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  została określona na 2013 rok  na takim samym poziomie, jak na rok 2012 – 0,95 zł na 1 litr oleju. Zatem maksymalny zwrot podatku w 2013 roku za 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł , a maksymalne roczne zużycie oleju napędowego – 86 litrów.

 Termin składania wniosku:

 Wnioski muszą być złożone w terminach od 1 do ostatniego dnia lutego albo od 1  do 31 sierpnia danego roku.

 Wzór wniosku nie uległ zmianie.    

 Wypłata zwrotu podatku  następuje w terminach od :

 1. 1)1 do 30- jeśli wnioski o zwrot podatku złożono w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
 2. 2)1do 31 października – jeśli wnioski o zwrot podatku złożw terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

 

  Producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku, ma obowiązek dokonać jego zwrotu wraz z odsetkami.

 

Podstawa prawna:

 1. 1)ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji( Dz. U. nr 52,poz.379 z późn. zm.)
 2. 2)rozporządzenie Rady ministrów 292012 r. w sprawie stawki  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1380).

 

Przygotowała  S. Domańska

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2013 r i wzory formularzy.

Zarządzenie Nr 0050.2.2013 Wójta Gminy Małdyty

z dnia 28 stycznia 2013 r.

  

w sprawie:      ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy  w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

     Na podstawie art. 13  ust. 1 i art. 15 ust 2a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr  XX/183/2012   Rady Gminy Małdyty    z dnia  14 listopada  2012roku w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy  Małdyty z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi    działalność  pożytku publicznego  na rok 2013.

 

                    § 1

 Ogłasza się  otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione      w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

                     § 2

 Termin składania ofert upływa 20 lutego 2013r  o  godz. 15 00

                      § 3

 1. Informację o ogłoszeniu  konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty
 • na stronie internetowej  Urzędu Gminy Małdyty

2. Treść informacji o konkursie stanowi załącznik nr 1  do zarządzenia.

                         § 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Małdyty ogłasza  konkurs na stanowisko Referenta w  Referacie  Finansowym w Urzędzie  Gminy  Małdyty

 

Podpisanie umowy na kanalizację w Dobrocinie

2

W dniu 21 stycznia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisywanie umów z beneficjentami  realizującymi operacje zakwalifikowane do współfinansowania w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wójt Gminy Antoni Smolak oraz Izabela Baczkowska – Skarbnik gminy Małdyty, podpisali z Jackiem Protasem – Marszałkiem Województwa,  umowę na realizację zadania p.n  „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie”. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna sieciowa grawitacyjna i tłoczna, kanalizacja sanitarna – przyłącza, oraz 3 przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym. Po zrealizowaniu inwestycji praktycznie cała miejscowość Dobrocin będzie skanalizowana.

Wartość kosztorysowa robót przed przetargiem wynosi: 2 256 850,63 zł

Kwota dofinansowania z PROW wynosi: 1 213 952

 Opracował: Roman Giziński

Podpisanie umowy na kanalizację w DobrociniePodpisanie umowy na kanalizację w Dobrocinie

Konkurs "Przyjazna Wieś"- edycja 2012 rozstrzygnięty.

3

Centrum Sportowo Rekreacyjne w Małdytach wśród laureatów regionalnej edycji konkursu „Przyjazna Wieś w 2012 roku.

W corocznej edycji konkursów organizowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, Gmina Małdyty zajęła 2-gie miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w kategorii „infrastruktura techniczna".
Kapituła Konkursu oceniając każdy projekt brała w szczególności pod uwagę:
1) pomysłowość, modelowość i innowacyjność wynikająca z zastosowanych przy realizacji technik.
2) funkcjonalność i poziom wykorzystania po zakończeniu inwestycji.
3) użyteczność i dostępność dla osób niepełnosprawnych.
4) wpływ projektu na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.
5) wpływ na politykę horyzontalną regionu, w szczególności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska.
6) partnerstwo przy realizacji.

Nagrodą za zajęcie drugiego miejsce była pamiątkowa statuetka oraz telewizor 40 calowy.

W dniu 21 stycznia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Wójt Gminy Małdyty odebrał z rąk Marszałka Województwa Jacka Protasa pamiątkową statuetkę.

 Opracował: Roman Giziński

 Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs

Ogłoszenie-Nabór na wolne stanowiska pracy.

Zarząd Związku Gmin  "Czyste Środowisko" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie - nabor 5 osob.pdf)ogloszenie - nabor 5 osob.pdf[ ]64 kB

Światełko do nieba

 IMG 0122  Uczestnicy ,, Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „ oraz młodzi animatorzy – grupa tańca z ogniem miała przyjemność uczestniczyć w XXI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku . Zostaliśmy poproszeni przez organizatora o przygotowanie układu tańca z ogniem do utworu zespołu,, Feel „ - ,,Jak anioła głos „ podczas Światełka do Nieba .

Występ był ogromnym przeżyciem dla młodzieży , która poczuła również ogromną satysfakcję z możliwości włączenia się we wspaniałą charytatywną imprezę , której założeniem w tym roku jest zakup sprzętu medycznego służącego najmłodszym chorym dzieciom oraz seniorom . Podczas występu panowała bardzo miła i ciepła atmosfera , zostaliśmy zaproszeni również na scenę podczas koncertu Piotra Kupichy . Była to również okazja do poznania innych artystów , min. zespołu ,,Lemon „ , wspólnych zdjęć oraz autografów .

Światełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do nieba
Mamy nadzieję , że takich występów będzie więcej , tym bardziej , iż grupa jest bardzo zmotywowana i nadal kontynuuje i doskonali taniec z ogniem .

Tekst opracowała Ewa Samojedna

Meldunek - zmiany od 2013 roku

Meldunek - zmiany od 2013 roku

            Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym będziemy mogli załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od Nowego Roku nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.


Ułatwienia te zostały zawarte w Ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1407).
Zgodnie z nowymi przepisami od 01.01.2013 r. nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku, nie będzie obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesione zostaną również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna. Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni.
Formalności meldunkowych będzie można dokonać w urzędzie również przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.
Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą mieli obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.
Nie będzie także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Kadr : osobiście w pokoju nr 7, telefonicznie (89) 758 61 24 w . 35 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zmiana numeru konta bankowego.

ZAWIADOMIENIE

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 r. nastąpi zmiana nr konta  bankowego, na które należy przekazywać :

 - podatki i opłaty lokalne ( m.in. podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych , podatek od psów),

 - opłatę skarbową ,

 - opłatę eksploatacyjną .

 Nr  konta:  06 8843 0003 0020 0022 2000 0041

w Morąsko-Zalewskim Banku Spółdzielczym w Zalewie Oddział w Małdytach

Strona 79 z 89

Imieniny

Dzisiaj jest: 10 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 33
Wczoraj 108
Tydzień 487
Miesiąc 908
Wszystkich 152815