Wieści z gminy

Informacja o wyznaczeniu terminu i miejsca posiedzenia Komisji Konkursowej

W załączeniu informacja w sprawie posiedzenia komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 0050.28’.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach.

                                                              ZARZĄDZENIE Nr 0050.28’.2013

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia  25 czerwca 2013 roku

                                                 w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach

            Działając na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam:

 § 1. Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora  Gimnazjum w Małdytach 

  § 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia

  § 3.Ogłoszenie należy opublikować  na stronie  internetowej i BIP Urzędu Gminy Małdyty oraz tablicy ogłoszeń.

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                       Wójt

                                                                                               Antoni Smolak

 

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik do zarzadzenia.doc)zalacznik do zarzadzenia.doc[ ]42 kB

Zarządzenie Nr 0050. 28.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 czerwca 2013 w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora Gimnazjum w Małdytach.

 ZARZADZENIE Nr 0050. 28.2013

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 21 czerwca 2013 r

 w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora Gimnazjum w Małdytach

 Na podstawie § 8 ust.2 pkt 4 oraz w związku z § 6 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60,poz. 373 z późn. zm.) zarządzam., co następuje:

   § 1. Unieważnić konkurs na dyrektora Gimnazjum w Małdytach przeprowadzony w dniu 6 czerwca 2013 roku .

   § 2..Zarządza się ponowne przeprowadzenie konkursu.

  § 3.. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz  na stronach : www.maldyty.pl, www.bip.maldyty.pl.

   § 4.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                          Wójt 

                                                                                                                                   Antoni Smolak

Bezpłatna terapia dla dzieci.

               Od stycznia 2013r. w Poradni CTS w Elblągu jest możliwość skorzystania z bezpłatnej terapii dla dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Bezpłatna terapia obejmuje dzieci z deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, a także dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, społecznym oraz dzieci z innymi problemami rozwojowymi. Pomoc obejmuje również ich rodziców i opiekunów.

Jest to terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Środki finansowe na terapię przekazywane są z budżetu państwa. Zatem nic Państwo nie płacicie.

Pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być objęte tylko dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię taką wydają publiczne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Jeśli dziecko nie posiada takiej opinii, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  Nasza Poradnia wykonuje takie diagnozy i jeśli zachodzi potrzeba, na podstawie badań wydaje bezpłatnie opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i obejmuje dziecko stosowną terapią.

Więcej informacji uzyskają Państwo na naszej stronie internetowej www.poradnia-cts.pl  lub dzwoniąc pod nr 55 236-66-03.

 

Załączniki:
Pobierz plik (informacja- ulotka1.doc)informacja- ulotka1.doc[ ]618 kB

Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Szanowni Państwo,

          Od 2010 r. nadawana jest w Polsce naziemna telewizja cyfrowa w standardzie DVB-T. Aby widzowie mieli czas przełączyć się na odbiór cyfrowy, kontynuuje się jeszcze emisje analogowe, ale ich czas powoli dobiega końca.

W dniu 17 czerwca 2013r. z nadajników OLSZTYN/Pieczewo, SUWAŁKI/Krzemianucha, PŁOCK/Rachocin zostanie wyłączony analogowy sygnał telewizji naziemnej, który zastąpiony zostanie przez lepszy, cyfrowy sygnał,
z większą ofertą bezpłatnych, polskich programów telewizyjnych. Tego samego dnia o godz. 1:00 wyłączone zostaną także sygnały analogowe z nadajników KĘTRZYN/ul. Łokietka, MRĄGOWO/ul. Spacerowa, GOŁDAP/Piękna Góra, ŁAŃSK/Ośrodek URM, SUWAŁKI/ul. Pułaskiego. Do godz. 8:00 w dniu 17 czerwca br. z nadajników KĘTRZYN/ul. Łokietka, MRĄGOWO/ul. Spacerowa uruchomione będą stacje doświetlające multipleksu 3 (MUX3) naziemnej telewizji cyfrowej
z programami TVP1, TVP2 HD, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia oraz TVP Rozrywka.

Dla niektórych z Państwa może to oznaczać konieczność dokupienia dekodera lub dostosowania sprzętu w inny sposób, by odbierać telewizję cyfrową.

             Dotyczy to przede wszystkim użytkowników, którzy korzystają z naziemnych anten telewizyjnych. Abonenci korzystający wyłącznie z satelitarnych platform cyfrowych lub kablówki nie muszą martwić się o cyfryzację, ponieważ ten proces ich nie dotyczy.

             Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest specjalny dekoder zgodny ze standardem DVB-T MPEG-4, wbudowany w telewizor lub zewnętrzny
w formie przystawki podłączony do telewizora oraz tak jak dotychczas - antena naziemna.

Zdarzają się już niestety nieuczciwi akwizytorzy i sprzedawcy, którzy namawiają do kupna odbiorników satelitarnych i podpisywania umów abonamentowych, argumentując, że są one niezbędne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Trzeba zatem dokonywać przemyślanych zakupów w zaufanych punktach sprzedaży.

Szczegółowe informacje o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej można uzyskać na stronie www.cyfryzacja.gov.pl oraz dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800 007 788.

Liczę, że nadchodzące zmiany nie przysporzą problemów, a wyłącznie przyjemność oglądania polskiej telewizji w dobrej jakości.

                                                                                                                             Wojewoda warmińsko-mazurski

                                                                                                                                    /-/ Marian Podziewski 

V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH - Sprawozdanie

Plik sprawozdania w załaczniku

Załączniki:
Pobierz plik (STMiG_SPRAWOZDANIE 2013.xls)STMiG_SPRAWOZDANIE 2013.xls[ ]68 kB

Harmonogram pracy animatorów - "Moje boisko Orlik 2012" na miesiąc lipiec 2013.

Poniżej w załączniku do pobrania harmonogram pracy animatorów.

Załączniki:
Pobierz plik (B.Dotka.JPG)B.Dotka.JPG[ ]441 kB
Pobierz plik (M.Rękawek.JPG)M.Rękawek.JPG[ ]432 kB

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

Wbrew powszechnie panującej opinii, dotychczasowych umów na odbiór odpadów nie trzeba wypowiadać. Od 1 lipca 2013 r. umowy takie automatycznie staną się bezprzedmiotowe i nie będą mogły być podstawą żądania należności od właścicieli nieruchomości.

W związku z wejściem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pojawiły się głosy o konieczności wypowiedzenia przez właścicieli nieruchomości umów na odbiór i wywóz odpadów, zawartych z przedsiębiorcami, którzy dotychczas takie usługi świadczyli. Brak rozwiązania lub wypowiedzenia takiej umowy miałby narazić właściciela nieruchomości na konieczność podwójnego płacenia za odbiór odpadów-w formie opłaty na rzecz gminy oraz wynagrodzenia na rzecz przedsiębiorcy, zgodnie z nierozwiązaną a więc jako obowiązującą umową.

Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na gminę obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych najpóźniej od 1 lipca 2013 roku. Właściciel nieruchomości będzie wnosił opłatę na rzecz Gminy

( art. 6 h ustawy).

            Od 1 lipca usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości może świadczyć wyłącznie przedsiębiorca z którym umowę zawarła gmina. Inny przedsiębiorca nie może odbierać odpadów, nawet jeżeli wcześniej był związany umową z właścicielem nieruchomości, a umowa ta nie została formalnie rozwiązana. Umowy te stają się bezprzedmiotowe i przestają być źródłem wzajemnych praw i obowiązków.

            Wychodząc naprzeciw naszym klientom proszę o przyjęcie tych wyjaśnień z zapewnieniem, że w działaniach Przedsiębiorstwa nigdy nie rozważano możliwości żądania zapłaty wykorzystując zaistniałe zagmatwania prawne w tej sprawie.

            Dziękując za wieloletnią współpracę z nami przypominam Państwu o uregulowaniu należności do dnia 30 czerwca bieżącego roku. 

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                              Przedsiębiorstwa Oczyszczania

                                                                                                    Spółka z o.o. w Morągu

                                                                                                          Jakub Kołpuć

Zarządzenie Nr 0050.23.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.

                                                                                      ZARZĄDZENIE Nr 0050. 23.2013

 WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 22 maja  2013 roku

 w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie

 

 Działając na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004  r. Nr 256, poz. 2472  z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 Powołać Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie,  w następującym składzie osobowym:

 

Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę lub placówkę:

                      1 Stanisława Domańska – przewodnicząca Komisji Konkursowej

                      2. Amer Matti

                      3. Danuta Olender-Lewandowska

 

Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

                      4. przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

                      5. przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

                     

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

                      6. Ilona Jitszkowska

 Przedstawiciele Rady Rodziców:

                      7. Paulina Partyka-Drzazga

 Przedstawiciel ZNP:

                                         8. Dorota Smerecka

                    Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”:

                                9. Elżbieta Dumańska

                                                                                                                               § 2

 Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora przedszkola.

 

                                                                                                             § 3

 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                                            Antoni Smolak                 

Dodatkowa informacja: Posiedzenie komisji  w celu wyłonienia kandydata na dyrektora przedszkola odbędzie się 6 czerwca 2013 r. o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10

Zarządzenie Nr 0050.24.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach.

                                                                                  ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2013

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 22 maja  2013 roku

 w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach

 Działając na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004  r. Nr 256, poz. 2472  z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 § 1

 Powołać Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach,  w następującym składzie osobowym:

 Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę lub placówkę:

                      1 Stanisława Domańska – przewodnicząca Komisji Konkursowej

                      2. Amer Matti

                      3. Danuta Olender-Lewandowska

 Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

                      4. przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

                      5. przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

 Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

                      6. Agnieszka Borkowska

 Przedstawiciele Rady Rodziców:

                      7. Bogumiła Marta Witkowska

  Przedstawiciel ZNP:

                                         8. Dorota Smerecka

                     Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”:

                                         9. Elżbieta Dumańska

                                                                                                                                     §2

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora gimnazjum.

                                                                                                                                     § 3

 

 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                                                                      Antoni Smolak

 

Dodatkowa informacja- posiedzenie komisji w sprawie wyłonienia kandydata na dyrektora Gimnazjum w Małdytach odbędzie się 6 czerwca 2013 r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Małdyty ,ul. Kopernika 10

Strona 79 z 92

Imieniny

Dzisiaj jest: 26 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 48
Wczoraj 88
Tydzień 511
Miesiąc 2036
Wszystkich 159200