Wieści z gminy

Festyn

plakat prew5RGB

Harmonogram pracy animatorów – „Moje boisko Orlik 2012 na miesiąc czerwiec 2012”

Poniżej w załączniku do pobrania harmonogram pracy animatorów.

Załączniki:
Pobierz plik (Beata Dotka.pdf)Dotka Beata[ ]98 kB
Pobierz plik (Rękawek Marian.pdf)Rękawek Marian[ ]104 kB

Oddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego

DSCN7168 USCW dniu 23 maja 2012 r. oddano do użytku nową salę posiedzeń, która mieści się w budynku Urzędu Gminy . Oddanie do użytku zbiegło się z terminem odbycia XVI sesji Rady Gminy.

Uczestnikami tej uroczystości byli ks. Władysław Wesołowski, Radni Gminy z Przewodniczącą p. Mirosławą Rybską , sołtysi oraz pracownicy Urzędu na czele z Wójtem Gminy p. Antonim Smolakiem.

W tym samym dniu oddano oficjalnie do użytku pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego.

Naszym zdaniem są to wygodne, chociaż skromnie urządzone pomieszczenia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich posiadania. Wierzymy, że będą w nich podejmowane same słuszne i korzystne decyzje dla Mieszkańców naszej Gminy.

Czytaj więcej: Oddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego

STMiG-IMPREZY

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012

 

Nazwa miejscowości MAŁDYTY
Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina) GMINA
Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Starostwo OSTRÓDZKIE
Liczba mieszkańców 6 698
Adres strony internetowej z kalendarzem imprez (link) www.maldyty.pl
Imię i Nazwisko koordynatora samorządowego Danuta Olender-Lewandowska
Telefon komórkowy koordynatora 89/7586124
Adres e-mail koordynatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
Każde startujące miasto lub gmina ponosi koszty organizacji Turnieju na swoim terenie.
Przede wszystkim są to koszty wynajmu obiektów i sprzętu sportowego, biura, energii, telefonów i transportu, obsługi technicznej, instruktorskiej itp.
 
OŚWIADCZENIE
o planowanych przez samorząd terytorialny wydatkach, związanych z udziałem
w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2012
   
Nazwa miejscowości MAŁDYTY
Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina) GMINA
Planowane koszty (w złotych) 0,00
Słownie kwota zero złotych
Liczba zatrudnionych wolontariuszy 0
   
Imię i Nazwisko Prezydenta, Burmistrza, Wójta Antoni Smolak

 

Załączniki:
Pobierz plik (STMiG_wykaz_imprez.doc)STMiG wykaz imprez[ ]60 kB

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2012

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2012

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 9 maja 2012 roku

 

w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie i Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach

 Działając na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie i dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach 

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia

§ 3.Ogłoszenie należy opublikować na stronie BIP Urzędu Gminy Małdyty i tablicy ogłoszeń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Antoni Smolak

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2012

Uaktualniona Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie

Małdyty, dnia 05.04.2012 r.

INFORMACJA

 Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego : http://www.wrota.warmia.mazury.pl/ w zakładce POLITYKA SPOŁECZNA . w dziele DZIAŁANIA NA RZECZ RODZINY znajduje się uaktualniona Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim ( stan na dzień 31.12.2011  r.)

 S. Domańska

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na dotacje

Informacja

      Zgodnie z  art.15 ust 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) podaje do  wiadomości  kwoty dofinansowania jakie   otrzymały organizacje   w konkursie  na realizację zadań własnych gminy Małdyty  przez organizacje pozarządowe  w 2012r.

 Zadanie Nr 1     Podtrzymywanie  i upowszechnianie   tradycji  narodowej , pielęgnowanie polskości  oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i  kulturowej  osób  zagrożonych  wykluczeniem społecznym

 

Nazwa organizacji

Wartość dotacji 

Stowarzyszenie  na rzecz  rozwoju  kultury  w Gminie Małdyty  MAUDA 

 

2000

Stowarzyszenie  „Szkolniak"

 

 

2000

 

SUMA

4000

 

 

  Zadanie Nr 2       Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom   społecznym 

Nazwa organizacji

Wartość dotacji 

Uczniowski  Klub Sportowy  ALTIS  Małdyty

3500

Stowarzyszenie  na rzecz  rozwoju  kultury  w Gminie Małdyty  MAUDA 

 

2000

TPD Koło  Pomocy  Dzieciom  i Młodzieży  Specjalnej  Troski  Małdyty

 

4000

Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty(gimnazjada)

 

1000

Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty ( suatka)

500

Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty

( piłka)

500

GKS  „Czarni"   Małdyty 

 

3500

Stowarzyszenie  „Szkolniak"

 

1000

Razem

16000

 

Małdyty 02.04.2012r.                                                       

UWAGA RODZICE

Uprzejmie informujemy , że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową www.zlobki.mpips.gov.pl zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

UCHWAŁA Nr XIII / 128 /12

  UCHWAŁA Nr XIII / 128 /12

Rady Gminy Małdyty

z dnia 18 stycznia 2012 r.


w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 5c pkt. 1 w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze z dniem 31 sierpnia 2012 r.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Mirosława Rybska

Czytaj więcej: UCHWAŁA Nr XIII / 128 /12

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty

Wójt Gminy Małdyty ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu w 2012 roku.

I.Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Małdyty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w konkursie;

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r

IV. Powołanie członków komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Małdyty powoła 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spośród zgłoszonych przez nie kandydatów, wyłonionych droga losowania .

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy, Małdyty ul. Kopernika 10 , w terminie do dnia 29.02.2012 r. do godz. 15:00 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu) lub pocztą elektroniczną ( bez podpisu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj

Strona 72 z 78

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 35
Wczoraj 53
Tydzień 399
Miesiąc 1472
Wszystkich 126656