Wieści z gminy

Ogłoszenie-zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

OGŁOSZENIE

 W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH OD 1 LIPCA 2013 ROKU ZACZNIE DZIAŁAĆ NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

W ZWIĄZKU Z TYM KAŻDY MIESZKANIEC ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI. DEKLARACJĘ MOŻNA POBRAĆ U SOŁTYSA ORAZ W URZĘDZIE GMINY W MAŁDYTACH UL. KOPERNIKA 10. DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ ORAZ DOSTARCZYĆ DO URZĘDU GMINY W MAŁDYTACH DO PANI MONIKI GRĘDA LUB DO SOŁTYSA NAJPÓŹNIEJ DO 30 KWIETNIA 2013 R.

PRZYPOMINAM O OBOWIĄZKU ROZWIĄZANIA DOTYCHCZASOWEJ UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW Z DNIEM 30 CZERWCA 2013.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK TRUDNOŚĆI ORAZ PYTAŃ PROSZĘ DZWONIĆ POD NUMER TELEFONU 89 758 61 24.                                                             Wójt

                                                                                                            Antoni Smolak

Uwaga: Druki deklaracji znajdują się u sołtysów oraz w tut. Urzędzie.      

 

 

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” czyli Mistrzostwach dziewcząt i chłopców w kategorii U-10.

tymbark 

               Magia Wembley i legendarnych pojedynków Anglii z Polską czeka na zwycięzców piłkarskiego Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem firma Tymbark. Właśnie wystartowały zapisy do XIII edycji rozgrywek.

 

Najważniejszym i najbardziej emocjonującym piłkarskim spektaklem dla polskich i angielskich kibiców w 2013 roku, będzie mecz Anglia – Polska na słynnym stadionie Wembley. Na kolejne legendarne spotkanie tych drużyn, które dla biało-czerwonych fanów futbolu jest czymś więcej niż „tylko” meczem, wyjadą zwycięzcy tegorocznej, XIII edycji „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, największych piłkarskich rozgrywek dla dziesięciolatków w Europie. Najlepsze drużyny Turnieju, w 40-tą rocznicę „zwycięskiego remisu” reprezentacji Polski z Anglią, swoim dopingiem będą próbowały pomóc drużynie selekcjonera Waldemara Fornalika „odczarować” Wembley.

Zanim jednak dzieci i trenerzy zaczną marzyć o nagrodzie, najpierw muszą zgłosić swoje zespoły do rozgrywek. Zapisy do Turnieju potrwają do 31 marca. Drużyny w kategoriach chłopców i dziewcząt do lat 10, mogą zgłaszać trenerzy, nauczyciele i opiekunowie zespołów ze szkół podstawowych oraz Uczniowskich Klubów Sportowych na stronie www.zpodworkanastadion.pl. Główną ideą Turnieju, w którym tylko w 2012 roku uczestniczyło ponad 140 000 dzieci z całej Polski, jest wyłanianie największych piłkarskich talentów oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Sponsor i Organizator zgodnie podkreślają, że najważniejsza jest jednak dobra zabawa i możliwość spełniania piłkarskich marzeń dzieci

Czytaj więcej: Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” czyli Mistrzostwach dziewcząt i chłopców w kategorii U-10.

Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.

1           W dniu 2 lutego 2013 roku Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Małdytach odwiedziła 26 -osobowa delegacja uczniów i nauczycieli ze Szkoły Nr 29 z Kaliningradu, której przewodniczyła Ludmiła Sokołowa - dyrektor szkoły. Wizyta ta, to pokłosie wizyty Pani Julii Zorjenko  - Wiceminister Polityki Socjalnej Rządu Obwodowego w Kaliningradzie w dniu 30.11.2013 r. W nawiązaniu do zaproszenia Wójta Antoniego Smolaka złożonego podczas tejże wizyty,odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli szkół, podczas którego zaprezentowano gościom z Rosji szkołę w Małdytach. Gości przyjmowali: Czesław Rolka – dyrektor szkoły oraz Wójt Gminy Antoni Smolak. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele i pracownicy szkoły podstawowej, a także przedstawiciele Urzędu Gminy Małdyty.

Gościom z Rosji pokazano krótką prezentację multimedialną z życia szkoły, prowadzonych zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, programów edukacyjnych, osiągnięć na niwie sportowej i naukowej. Dużym zainteresowaniem gości cieszyły się osiągnięcia i działalność szkoły w sferze proekologicznej.

Goście zwiedzali budynek szkoły, klasy, salę gimnastyczną i inne pomieszczenia szkolne.Panie z kuchni zadbały  o posiłek. Był obiad, ciastka, herbata, kawa i owoce. Była też krótka wspólna zabawa na sali gimnastycznej. Na koniec wizyty opiekunowie i dzieciaki zostali obdarowani przez Dyrektora szkoły i Wójta skromnymi upominkami.

W podzięce za przyjęcie dzieci rosyjskie chętnie zostawiały swoje autografy na klasowych tablicach..

Spotkanie z partnerami rosyjskimi, miało na celu nawiązanie stałej współpracy przez szkoły z Małdyt i Kaliningradu. Odbyło się w ramach programu współpracy “Dialog kultur”, realizowanego przez organizacje pozarządowe “TSUNAMI” (Kaliningrad) i “Adsum” (Żabi Róg).

Dyrektorzy szkół: Ludmiła Sokołowa i Czesław Rolka zadeklarowali wspólne działania na rzecz edukacji, ochrony środowiska, zdrowia, kultury i sztuki.  Najbliższe spotkanie zaplanowano w Kaliningradzie w czerwcu bieżącego roku.

Przygotował: Roman Giziński

Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.Dzieci z Kaliningradu odwiedziły Szkołę Podstawową w Małdytach.

 

Informacja w sprawie stawki i zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  została określona na 2013 rok  na takim samym poziomie, jak na rok 2012 – 0,95 zł na 1 litr oleju. Zatem maksymalny zwrot podatku w 2013 roku za 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł , a maksymalne roczne zużycie oleju napędowego – 86 litrów.

 Termin składania wniosku:

 Wnioski muszą być złożone w terminach od 1 do ostatniego dnia lutego albo od 1  do 31 sierpnia danego roku.

 Wzór wniosku nie uległ zmianie.    

 Wypłata zwrotu podatku  następuje w terminach od :

 1. 1)1 do 30- jeśli wnioski o zwrot podatku złożono w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
 2. 2)1do 31 października – jeśli wnioski o zwrot podatku złożw terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

 

  Producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku, ma obowiązek dokonać jego zwrotu wraz z odsetkami.

 

Podstawa prawna:

 1. 1)ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji( Dz. U. nr 52,poz.379 z późn. zm.)
 2. 2)rozporządzenie Rady ministrów 292012 r. w sprawie stawki  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1380).

 

Przygotowała  S. Domańska

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2013 r i wzory formularzy.

Zarządzenie Nr 0050.2.2013 Wójta Gminy Małdyty

z dnia 28 stycznia 2013 r.

  

w sprawie:      ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy  w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

     Na podstawie art. 13  ust. 1 i art. 15 ust 2a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr  XX/183/2012   Rady Gminy Małdyty    z dnia  14 listopada  2012roku w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy  Małdyty z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi    działalność  pożytku publicznego  na rok 2013.

 

                    § 1

 Ogłasza się  otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione      w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

                     § 2

 Termin składania ofert upływa 20 lutego 2013r  o  godz. 15 00

                      § 3

 1. Informację o ogłoszeniu  konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty
 • na stronie internetowej  Urzędu Gminy Małdyty

2. Treść informacji o konkursie stanowi załącznik nr 1  do zarządzenia.

                         § 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Małdyty ogłasza  konkurs na stanowisko Referenta w  Referacie  Finansowym w Urzędzie  Gminy  Małdyty

 

Podpisanie umowy na kanalizację w Dobrocinie

2

W dniu 21 stycznia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisywanie umów z beneficjentami  realizującymi operacje zakwalifikowane do współfinansowania w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wójt Gminy Antoni Smolak oraz Izabela Baczkowska – Skarbnik gminy Małdyty, podpisali z Jackiem Protasem – Marszałkiem Województwa,  umowę na realizację zadania p.n  „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie”. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna sieciowa grawitacyjna i tłoczna, kanalizacja sanitarna – przyłącza, oraz 3 przepompownie ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym. Po zrealizowaniu inwestycji praktycznie cała miejscowość Dobrocin będzie skanalizowana.

Wartość kosztorysowa robót przed przetargiem wynosi: 2 256 850,63 zł

Kwota dofinansowania z PROW wynosi: 1 213 952

 Opracował: Roman Giziński

Podpisanie umowy na kanalizację w DobrociniePodpisanie umowy na kanalizację w Dobrocinie

Konkurs "Przyjazna Wieś"- edycja 2012 rozstrzygnięty.

3

Centrum Sportowo Rekreacyjne w Małdytach wśród laureatów regionalnej edycji konkursu „Przyjazna Wieś w 2012 roku.

W corocznej edycji konkursów organizowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, Gmina Małdyty zajęła 2-gie miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w kategorii „infrastruktura techniczna".
Kapituła Konkursu oceniając każdy projekt brała w szczególności pod uwagę:
1) pomysłowość, modelowość i innowacyjność wynikająca z zastosowanych przy realizacji technik.
2) funkcjonalność i poziom wykorzystania po zakończeniu inwestycji.
3) użyteczność i dostępność dla osób niepełnosprawnych.
4) wpływ projektu na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.
5) wpływ na politykę horyzontalną regionu, w szczególności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska.
6) partnerstwo przy realizacji.

Nagrodą za zajęcie drugiego miejsce była pamiątkowa statuetka oraz telewizor 40 calowy.

W dniu 21 stycznia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Wójt Gminy Małdyty odebrał z rąk Marszałka Województwa Jacka Protasa pamiątkową statuetkę.

 Opracował: Roman Giziński

 Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs Konkurs

Ogłoszenie-Nabór na wolne stanowiska pracy.

Zarząd Związku Gmin  "Czyste Środowisko" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie - nabor 5 osob.pdf)ogloszenie - nabor 5 osob.pdf[ ]64 kB

Światełko do nieba

 IMG 0122  Uczestnicy ,, Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „ oraz młodzi animatorzy – grupa tańca z ogniem miała przyjemność uczestniczyć w XXI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku . Zostaliśmy poproszeni przez organizatora o przygotowanie układu tańca z ogniem do utworu zespołu,, Feel „ - ,,Jak anioła głos „ podczas Światełka do Nieba .

Występ był ogromnym przeżyciem dla młodzieży , która poczuła również ogromną satysfakcję z możliwości włączenia się we wspaniałą charytatywną imprezę , której założeniem w tym roku jest zakup sprzętu medycznego służącego najmłodszym chorym dzieciom oraz seniorom . Podczas występu panowała bardzo miła i ciepła atmosfera , zostaliśmy zaproszeni również na scenę podczas koncertu Piotra Kupichy . Była to również okazja do poznania innych artystów , min. zespołu ,,Lemon „ , wspólnych zdjęć oraz autografów .

Światełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do niebaŚwiatełko do nieba
Mamy nadzieję , że takich występów będzie więcej , tym bardziej , iż grupa jest bardzo zmotywowana i nadal kontynuuje i doskonali taniec z ogniem .

Tekst opracowała Ewa Samojedna

Strona 68 z 78

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 35
Wczoraj 53
Tydzień 399
Miesiąc 1472
Wszystkich 126656