UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

Wbrew powszechnie panującej opinii, dotychczasowych umów na odbiór odpadów nie trzeba wypowiadać. Od 1 lipca 2013 r. umowy takie automatycznie staną się bezprzedmiotowe i nie będą mogły być podstawą żądania należności od właścicieli nieruchomości.

W związku z wejściem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pojawiły się głosy o konieczności wypowiedzenia przez właścicieli nieruchomości umów na odbiór i wywóz odpadów, zawartych z przedsiębiorcami, którzy dotychczas takie usługi świadczyli. Brak rozwiązania lub wypowiedzenia takiej umowy miałby narazić właściciela nieruchomości na konieczność podwójnego płacenia za odbiór odpadów-w formie opłaty na rzecz gminy oraz wynagrodzenia na rzecz przedsiębiorcy, zgodnie z nierozwiązaną a więc jako obowiązującą umową.

Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na gminę obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych najpóźniej od 1 lipca 2013 roku. Właściciel nieruchomości będzie wnosił opłatę na rzecz Gminy

( art. 6 h ustawy).

            Od 1 lipca usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości może świadczyć wyłącznie przedsiębiorca z którym umowę zawarła gmina. Inny przedsiębiorca nie może odbierać odpadów, nawet jeżeli wcześniej był związany umową z właścicielem nieruchomości, a umowa ta nie została formalnie rozwiązana. Umowy te stają się bezprzedmiotowe i przestają być źródłem wzajemnych praw i obowiązków.

            Wychodząc naprzeciw naszym klientom proszę o przyjęcie tych wyjaśnień z zapewnieniem, że w działaniach Przedsiębiorstwa nigdy nie rozważano możliwości żądania zapłaty wykorzystując zaistniałe zagmatwania prawne w tej sprawie.

            Dziękując za wieloletnią współpracę z nami przypominam Państwu o uregulowaniu należności do dnia 30 czerwca bieżącego roku. 

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                              Przedsiębiorstwa Oczyszczania

                                                                                                    Spółka z o.o. w Morągu

                                                                                                          Jakub Kołpuć