Zarządzenie Nr 0050.23.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.

                                                                                      ZARZĄDZENIE Nr 0050. 23.2013

 WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 22 maja  2013 roku

 w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie

 

 Działając na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004  r. Nr 256, poz. 2472  z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 Powołać Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie,  w następującym składzie osobowym:

 

Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę lub placówkę:

                      1 Stanisława Domańska – przewodnicząca Komisji Konkursowej

                      2. Amer Matti

                      3. Danuta Olender-Lewandowska

 

Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

                      4. przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

                      5. przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

                     

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

                      6. Ilona Jitszkowska

 Przedstawiciele Rady Rodziców:

                      7. Paulina Partyka-Drzazga

 Przedstawiciel ZNP:

                                         8. Dorota Smerecka

                    Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”:

                                9. Elżbieta Dumańska

                                                                                                                               § 2

 Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora przedszkola.

 

                                                                                                             § 3

 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                                            Antoni Smolak                 

Dodatkowa informacja: Posiedzenie komisji  w celu wyłonienia kandydata na dyrektora przedszkola odbędzie się 6 czerwca 2013 r. o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10