ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2012

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2012

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 9 maja 2012 roku

 

w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie i Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach

 Działając na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie i dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach 

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia

§ 3.Ogłoszenie należy opublikować na stronie BIP Urzędu Gminy Małdyty i tablicy ogłoszeń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Antoni Smolak

 

Załącznik nr 1. do Zarządzenia Nr 0050.20.2012

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 9 maja 2012 roku

 WÓJT GMINY MAŁDYTY

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

D Y R E K T O R A

Zespołu Szkół w Szymonowie, 14-330 Małdyty, Szymonowo 15

i Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach, 14-330 Małdyty, ul. Prusa 10

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 

 

1) ukończyła studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia, lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole podstawowej i posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywna ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)

 

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

6) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)

9) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. u. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)

10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie" lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach" w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w sekretariacie Urzędu Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10, tj. do 25 maja 2012 r. w godz. od 8.00 – 15.00.

1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Małdyty.

2. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 14 czerwca 2012 r. w siedzibie Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie o godz. 10.00, konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach o godz. 12.00.