UCHWAŁA Nr XIII / 128 /12

  UCHWAŁA Nr XIII / 128 /12

Rady Gminy Małdyty

z dnia 18 stycznia 2012 r.


w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 5c pkt. 1 w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze z dniem 31 sierpnia 2012 r.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Mirosława Rybska

Uzasadnienie


Na podstawie art. 18. Ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należy: m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ, uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej o tym samym albo zbliżonym profilu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed końcem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.Rada Gminy Małdyty wyraża zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze o strukturze organizacyjnej klas I-VI i oddział przedszkolny. Za likwidacją Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze przemawiają następujące przesłanki:

  1. Obwód zlikwidowanej szkoły zostanie przejęty w całości przez Szkołę Podstawową w Małdytach. Oddział przedszkolny zostanie wcielony w Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Małdytach. Przewidywana reorganizacja sieci szkół w Gminie Małdyty nie pogorszy warunków do nauki i nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły. Od kilku lat do szkoły w Małdytach uczęszcza grupa uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły w Wielkim Dworze ze względu na lepszy dojazd. Bardzo ważną rzeczą we współczesnej edukacji jest kontakt z rówieśnikami z różnych środowisk. W momencie przejścia do Szkoły Podstawowej w Małdytach dzieci szybciej zaadoptują się do nowych warunków i w rezultacie ułatwi im to kontynuację nauki w Gimnazjum w Małdytach.

  2. Warunki w jakich uczniowie będą się uczyć po likwidacji szkoły ulegną poprawie. W Szkole Podstawowej w Małdytach znajduje się wystarczająca ilość pomieszczeń do prowadzenia wszystkich zajęć objętych planowym programem nauczania oraz zajęć dodatkowych dla dzieci chętnych (świetlica, koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne).

  3. Likwidacja Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze wyeliminuje nauczanie w klasach łączonych, w sposób zdecydowany poprawi warunki nauki.

  4. Budynek Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze wymaga dużych nakładów remontowych. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Obiekt szkolny jakim jest Szkoła Podstawowa w Małdytach jest sukcesywnie remontowany, posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną , salę gimnastyczną, pracownię komputerową z dostępem do internetu, bibliotekę mulimedialną, świetlicę, stołówkę, gabinet stomatologa, boiska.

  5. Gmina zapewni dowóz dla wszystkich uczniów odbywających dotychczas naukę w Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze. Na trasach tych od kilku lat sprawnie funkcjonuje dowóz młodzieży gimnazjalnej. Dla dzieci najmłodszych zostaną wprowadzone dodatkowe kursy, tak by czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć i odwiezienie był jak najkrótszy. Dowóz odbywać się będzie transportem wynajętym tylko do celów dowozu uczniów do szkół. Dzieci w czasie dowozu mają i będą miały zapewnioną opiekę.

  6. Uwarunkowania demograficzne – W chwili obecnej do szkoły uczęszcza 74 uczniów. Od 2003 r., w którym w szkole uczyło się 124 uczniów jest to 50 uczniów mniej. W kolejnych latachliczba uczniów w Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze będzie kształtowała się wgranicach 69-68 uczniów- wg danych zebranych na podstawie liczby urodzeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Dzieci z oddziału przedszkolnego kontynuowałyby wychowanie przedszkolne w Przedszkolu w Małdytach.

  1. Społeczne reperkusje likwidacji szkoły - odbyły się zebrania z nauczycielami, na których przedstawiano uzasadnienie proponowanych zmian. Ze względu na; zapewnienie odpowiedniego dowozu uczniom, możliwość zatrudnienia części pracowników ze szkoły w Wielkim Dworze w innych placówkach z terenu gminy, odpowiednie zagospodarowanie budynku po zlikwidowanej szkole nie przewiduje się poważniejszych reperkusji społecznych. Budynek szkoły wraz z działką pozostaną własnością Gminy Małdyty. Teren i budynek szkoły będzie przekazany do zagospodarowania przez organizacje pozarządowe lub inną działalność, tak by stanowił on nadal centrum życia społecznego wsi i dawał możliwość zatrudnienia dotychczasowym pracownikom szkoły.

  2. Czynnik ekonomiczny- wzrastają drastycznie koszty utrzymania wszystkich szkół z terenu gminy Małdyty, co wymusza konieczność racjonalizacji sieci szkolnej. Koszt utrzymania jednego ucznia w Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze jest półtora razy wyższy od kosztów utrzymania uczniów w innych szkołach z terenu gminy. Zmiana w organizacji sieci szkolnej wpłynie na zracjonalizowanie wydatków ponoszonych na oświatę i tym samym pozwoli na wydatkowanie zaoszczędzonych środków na polepszenie bazy dydaktycznej i oferty programowej pozostałych szkół.

  3. Odpowiednio zostaną podjęte działania zmierzające do uporządkowania wprowadzonych zmian w tym; podjecie uchwały o zmianie sieci placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Małdyty.

  4. Zgodność działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami ustawy o systemie oświaty - zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany , co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwy do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Stosownie do powyższych wymogów w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze poinformowani zostaną rodzice uczniów tej szkoły, Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty, organizacje związkowe. Natomiast możliwość kontynuowania nauki organ prowadzący zapewni w Szkole Podstawowej w Małdytach i Przedszkolu w Małdytach.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Mirosława Rybska

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w:Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 49, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 52
Wczoraj 83
Tydzień 239
Miesiąc 1764
Wszystkich 158928