Konkurs na wykonywanie zadań publicznych

 Zarządzenie Nr 0050.6.2012
 Wójta Gminy Małdyty
 z dnia  10  lutego 2012 r.

 w sprawie:     ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy  w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

     Na podstawie art. 13  ust. 1 i art. 15 ust 2a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr  XI/105/2011   Rady Gminy Małdyty    z dnia 30 listopada  2011roku w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy  Małdyty z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi    działalność  pożytku publicznego  na rok 2012.

§ 1


 Ogłasza się  otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Termin składania ofert upływa w ciągu 21 dni tj  5 marca  2012r. o godz. 16 00.

§ 3

1. Informację o ogłoszeniu  konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie: 
•    w Biuletynie Informacji Publicznej;
•    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty
•    na stronie internetowej  Urzędu Gminy Małdyty
 2. Treść informacji o konkursie stanowi załącznik nr 1  do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Dokument do pobrania tutaj