Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Małdyty

Informuję, że w dniu 1 lipca 2011 r. nastąpiła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, póz. 897). W wyniku tej zmiany, zgodnie z jej art. l pkt 17, dniadziałalność przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości staje się działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dlatego też, z dniem 1 stycznia 2012 (data od której zmiany w ustawie zaczynają obowiązywać), Wójt Gminy Małdyty utworzy rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy. W wyniku powyższego, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Małdyty jest obowiązany do uzyskania wpisu do wyżej wymienionego rejestru. Jednakże, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 nr 236 póz. 2008 z późn. zm.) posiadali i posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Małdyty mogą wykonywać swoją działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Sekretarz Gminy
Stanisława Domańska

szczegóły zmian oraz wzór wniosku i oświadczeń w "czytaj całość"

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt  Gminy na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
- numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy tj. (1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:


 "Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, póz. 2008 z późn.zm.)".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także :
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej
5) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania wójtowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
2) przekazywania   odebranych   od właścicieli   nieruchomości zmieszanych   odpadów  komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Wójt Gminy Małdyty utworzy z dniem l stycznia 2012 r. Wpisu dokonuje się w Urzędzie Gminy Małdyty pok. nr 6 w godz. pracy Urzędu.

Pliki do pobrania (w formacie PDF)   1. Wniosek o wpis do rejestru       2. Oświadczenie
Pliki do pobrania (w formacie DOC)  1. Wniosek o wpis do rejestru       2. Oświadczenie

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 52
Wczoraj 83
Tydzień 239
Miesiąc 1764
Wszystkich 158928